Vedtægter for HIF-GYM

(Vedtaget på den ordinære generalforsamling i Hareskovby den 28. april 2011)


§ 1

Navn og hjemsted

Foreningens navn er Hareskov Idræts Forening, Gymnastikafdelingen (HIF Gymnastik) og er en underafdeling til HIF hovedforeningen. Foreningen har hjemsted i Hareskovby, 3500 Værløse, Furesø kommune. Foreningen er tilsluttet Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Danmarks Gymnastik Forbund (DGF) under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2

Formål

Foreningens formål er at udbrede interessen og muligheden for områdets beboere at dyrke gymnastik i lokalmiljøet.

§ 3

Medlemskab

Der kan optages aktive medlemmer og udnævnes æresmedlemmer. Udnævnelse af æresmedlemmer kan foretages på den årlige generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.

§ 4

Indmeldelse

Indmeldelse sker ved sæsonstart (sidst i august / først i september), men er der plads på holdene, kan indmeldelse ske løbende. I tilfælde af overbookning føres en prioriteret venteliste.

§ 5

Udmeldelse

Eventuel udmeldelse skal ske skriftligt til formand eller kasserer.

§ 6

Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 7

Restance

Kontingent skal være betalt senest ved forfaldsdato.

§ 8

Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. Sager om eksklusion skal endvidere behandles som særligt punkt på førstkommende generalforsamling. Eventuel beslutning om eksklusion kræver 2/3 flertal.

§ 9

Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, senest ved sæsonafslutning.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med mindst 14 dages varsel ved opslag på foreningens opslagstavle ved træningssalen og eventuelt ved omdeling på holdene.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 15 år, som har betalt kontingent for indeværende sæson. Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt.

En rettidig varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 10

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne og/eller bestyrelsen

6. Valg af indtil 5 bestyrelsesmedlemmer

7. Evt. valg af suppleant til bestyrelsen

8. Valg af revisor

9. Eventuelt.

§ 11

Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. $$ 17 og 18.

Skriftlig afstemning skal foretages, hvis blot et medlem kræver det.

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 12

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en tredjedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

§ 13

Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen fastlægger på sit første møde sin egen forretningsorden.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. Endvidere vælges udvalgsrepræsentanter i det omfang, bestyrelsen finder dette nødvendigt.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Formanden og kassereren må ikke afgå samtidig.

Ved afstemninger i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende ved stemmelighed.

Kun personer, der er personlig myndige, det vil sige fyldt 18 år, kan vælges til bestyrelsen.

§ 14

Regnskab

Foreningens regnskabsår følger sæsonen: 1. juli – 30. juni.

Bestyrelsen skal inden den årlige ordinære generalforsamling afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskift. Årsrapporten udleveres til de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer. Foreningens godkendte regnskab skal hvert år fremsendes til Furesø kommune med samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrift samt attestation af foreningens revisor.

§ 15

Revision

På den årlige generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal én gang om året gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 16

Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Ved økonomiske dispositioner over kr. 25.000,- kræves underskrift af formand og kasserer i fællesskab. Låneoptagelse, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§ 17

Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 18

Foreningens opløsning

Foreningen kan kun opløses, når dette vedtages med mindst 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. De to pågældende generalforsamlinger skal holdes med mindst en måneds og højst tre måneders mellemrum. Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens midler hovedforeningen HIF, og midlerne skal gå til andre fritidsaktiviteter i lokalområdet.